Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Homemade Adventures
E-mail: info@homemadeadventures.nl

Definities
Homemade Adventures: Homemade Adventures, gevestigd te Rotterdam.
Klant: degene met wie Homemade Adventures een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Homemade Adventures en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Homemade Adventures.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Homemade Adventures zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Homemade Adventures zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Homemade Adventures slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
Alle prijzen die Homemade Adventures hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen die Homemade Adventures hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Homemade Adventures te allen tijde wijzigen. 
Partijen komen voor een dienstverlening door Homemade Adventures een totaalbedrag overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
Homemade Adventures heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
Voorafgaand aan de ingang ervan zal Homemade Adventures prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met Homemade Adventures op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 
Betalingen en betalingstermijn
Betaling geschiedt via bankoverschrijving. Klant is bij betaling voor de Diensten verplicht tot vooruitbetaling van de gehele koopprijs.
De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst betaald te zijn.
De klant mag onjuistheden binnen de factuur melden aan Homemade Adventures.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Homemade Adventures gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Homemade Adventures. 
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Homemade Adventures zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Homemade Adventures op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Homemade Adventures, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Homemade Adventures te betalen. 

Eigendomsvoorbehoud 
Homemade Adventures blijft eigenaar van alle geleverde producten/diensten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Homemade Adventures op grond van wat voor met Homemade Adventures gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Homemade Adventures zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
Indien Homemade Adventures een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Homemade Adventures het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Homemade Adventures, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Homemade Adventures het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Homemade Adventures kan tegenwerpen.

Levertijd 
De door Homemade Adventures opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Homemade Adventures door Homemade Adventures schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Homemade Adventures niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Bewaring 
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Uitvoering van de overeenkomst 
Homemade Adventures voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
Homemade Adventures heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Homemade Adventures tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Homemade Adventures tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klan
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Homemade Adventures.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Homemade Adventures de betreffende bescheiden. 
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Homemade Adventures redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom 
Homemade Adventures behoudt alleintellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homemade Adventures (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Klachten
De klant dient een door Homemade Adventures geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Homemade Adventures daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Homemade Adventures in staat is hierop adequaat te reageren. 
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Homemade Adventures gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Homemade Adventures.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Homemade Adventures ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Wijziging algemene voorwaarden
Homemade Adventures is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Homemade Adventures zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Homemade Adventures. 
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Homemade Adventures is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 november 2021.

Picture of AMY VAN LOON

AMY VAN LOON

Oprichter van Homemade Adventures, het platform voor groener, bewuster en duurzamer reizen. Samen met mijn vriend proberen we onze reizen steeds duurzamer te maken. Onze groene zoektocht kun je ook volgen op Instagram @homemadeadventures.nl
Inspirerend artikel? Deel het dan met je vrienden!
Gratis groene paklijst
Deze artikelen vind je misschien ook wel leuk
Een groene mindset, ook op reis
Een groene mindset ook op reis

Een groene mindset, ook op reis

Vind jij het lastig om duurzame keuzes te maken zonder in te leveren op je reisplezier? Heb jij altijd stress als je een duurzame keuze maakt? Of ervaar je nog steeds vliegschaamte, maar houdt de langere reistijd je tegen om te kiezen voor de trein? 

Ik ook! En heel veel andere groene reizigers ook! Daarom heb ik niet alleen mijn kennis en ervaringen in dit boek gedeeld maar ook die van andere fanatieke reizigers. Lees tegen welke struggles wij aanlopen en hoe we hiermee omgaan.

Welkom bij Home Made Adventures

Hey jij! Ik ben Amy een grote reisverslaafde, als ik een keertje niet aan het reizen ben, dan praat of lees ik het liefst heel de dag over de leukste bestemmingen. Door iedere keer weer een kleine aanpassing te maken reis ik steeds een stukje duurzamer.

Vind jouw inspiratie
Zoek
Boek hier je reis
Dit wil je!

DIT WIL JE!

In mijn gratis groene paklijst boordevol handige duurzame inpaktips, leer je hoe je op een duurzame manier jouw backpack inpakt.

Download tijdelijk uitgeschakeld.
Kom later terug.

 

Vind jouw treinticket
Mijn favorieten
Dit wil je lezen
vakantie huisjes
Ontdek
Reisproducten